мрежа

 • 91инфраструктура — (лат. infra, structura) темел, основа, подлога основа за стопански и општествен развој што ја сочинуваат: сообраќајната мрежа (патишта, железнички пруги, канали и сл.), водоводните инсталации, изворите на електрична и др. енергија, објектите… …

  Macedonian dictionary

 • 92канализација — (лат. canalisatio) 1. прекопување на канали, спроведување на канали, особено подземни (во населени места) 2. мрежа на подземни цевки за одвод на вода и нечистотии од куќите и населбите …

  Macedonian dictionary

 • 93коаксијален кабел — кабел што се состои од заштитна надворешна обвивка направена од непроводник на електричната струја, под кој е поставена метална мрежа обвиена околу изолирани проводни жици се употребува за пренесување на телефонски, телеграфски или телевизиски… …

  Macedonian dictionary

 • 94модем — (скр. од анг. modulation and demodulation) комп. периферен уред за размена на податоци меѓу два оддалечени компјутера преку телефонска мрежа внатрешен модем (анг. internal modem) модем поставен во еден од слотовите на магистралата за проширување… …

  Macedonian dictionary

 • 95мрежен интерфејс — (анг. network interface) адаптер што овозможува компјутерот да се вклучи директно во мрежа …

  Macedonian dictionary

 • 96нетинг — (анг. netting мрежа) љубовна игра по целото тело (но без коитус) …

  Macedonian dictionary

 • 97нец — (гер. Netz) мрежа …

  Macedonian dictionary

 • 98онлајн — (анг. on line) комп. 1. уред приклучен на компјутерот на корисникот 2. компјутер поврзан со друг компјутер 3. работна станица вклучена во мрежа …

  Macedonian dictionary

 • 99офлајн — (анг. off line) комп. 1. уред што не е приклучен на компјутер 2. компјутер што не е поврзан со друг компјутер 3. работна станица што не е вклучена во мрежа …

  Macedonian dictionary

 • 100принтер — (анг. printer) комп. периферен излезен уред што го пишува на хартија излезниот сигнал од компјутерот печатар зададен принтер (анг. default printer) кај микрософт виндоус: принтерот што програмата го избира автоматски инкџет принтер (анг. ink jet… …

  Macedonian dictionary